Terms and Conditions

Car barber

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen
1.1. Car Barber: reinigingsbedrijf in Geleen die gespecialiseerd is in het reinigen en reconditioneren van voertuigen.
Car Barber verricht werkzaamheden in opdracht van de klant.
1.2. Klant: de persoon die bij Car Barber een reservering plaatst voor het reinigen van het voertuig. (zowel zakelijke als particuliere klanten)
1.3. Reserveringsperiode: de door de klant vooraf in zijn reservering aangegeven periode waarin het voertuig door Car Barber wordt gereinigd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum en tijd meegerekend) en de einddatum (deze datum en tijd meegerekend) van het reinigen.

Artikel 2 – Verplichtingen en bevoegdheden van Car Barber
2.1. Car Barber is verplicht en bevoegd het voertuig van de klant te verplaatsen.
2.2. Car Barber is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatiebewijs te tonen.
2.3. Car Barber is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en de spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
2.4. Car Barber verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te verplaatsen.
2.5. Car Barber verplicht zich zijn werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten.
Dit betekent dat medewerkers of ingeleend personeel van Car Barber minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, niet langer dan acht uur aansluitend werkzaamheden verrichten, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en 12 uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.
2.6. Bij Car Barber geldt dat bij het in ontvangst nemen van het voertuig de huidige staat van het voertuig visueel vastgesteld zal worden samen met de klant.
Eventuele schades worden genoteerd op het Vehicle Inspection Sheet.
2.7. Alle voertuigen die in het pand aanwezig zijn van Car Barber zijn allen verzekerd tegen diefstal, schade en brand.

Artikel 3 – Verplichtingen en bevoegdheden van de klant
Klant is gehouden:
3.1. Dat er geen waardevolle spullen in het voertuig worden achtergelaten. Mochten er toch waardevolle spullen in de auto blijven liggen dan ligt de verantwoordelijkheid bij de klant.
3.2. Er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de werkzaamheden van Car Barber afdoende verzekerd is.
3.3. Na afloop van werkzaamheden dient opdrachtgever het voertuig te controleren of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, waarnaar de factuur per contanten of via pin voldaan dient te worden. Car Barber houd de sleutels van het voertuig in bezit tot de factuur geheel voldaan is. Mogelijkheid tot betaling op facturatie is alleen mogelijk voor zakelijke klanten indien Car Barber hier toestemming voor geeft.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1. Het laten reinigen van het voertuig van de klant geschiedt geheel op eigen risico.
4.2. Car Barber heeft de bevoegdheid en het recht om het voertuig van de klant te verplaatsen.
Car Barber zal deze werkzaamheden naar grote zorgvuldigheid uitvoeren, waarbij de medewerkers van Car Barber bevoegd zijn om onder andere de standen van de spiegels en de stoel te wijzigen, voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van het voertuig.
4.3. Car Barber is niet aansprakelijk voor direct door de klant geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot het voertuig die te wijten is aan opzet of grove schuld van Car Barber of haar medewerkers.
4.4. Wanneer de klant niet tevreden is met de uitgevoerde werkzaamheden door Car Barber en dit met gegronde redenen kan onderbouwen, dient de klant Car Barber altijd de kans te geven zijn werkzaamheden te herstellen, Car Barber kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de kosten gemaakt door de klant bijderde, of dit moet in overleg gebeuren met Car Barber

Artikel 5 – Annuleren
5.1. Als de klant de reservering wilt annuleren, kan deze Car Barber bellen, e-mailen of een WhatsApp bericht sturen. Wanneer de klant de reservering annuleert vóór 24 uur voor reserveringstijd, zijn er geen kosten aan de annulering verbonden.
Wanneer de klant de reservering later annuleert dan Car Barber vereist, of niet komt opdagen op de afgesproken tijd en plaats, brengt Car Barber 50% van het totaalbedrag in rekening.
5.2. Indien de cursist heeft betaald voor een cursus en zijn cursusplek definitief is bevestigd, is het niet meer mogelijk om de cursus te annuleren en het geld terug te ontvangen. De cursus kan enkel verplaatst worden naar een datum in de toekomst.

Artikel 6 – Tarieven
6.1. Via info@car-barber.nl zijn deze voorwaarden vrijblijvend op te vragen
6.2. Genoemde of vermelde prijzen op onze website zijn inclusief BTW
6.3. Car Barber behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging wordt niet in aanmerking gebracht bij eerder gemaakte reserveringen.
6.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling voor zakelijke klanten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand.
De opdrachtgever is voorts gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van 150,- euro.

Artikel 7 – Overmacht
7.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, niet-nakoming door onze leveranciers van hun verplichtingen jegens ons, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, overlijden.
7.2 Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.
Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspraken.

Artikel 8 – Privacy
8.1. Car Barber werkt met hoge ethische standaarden en respecteert uw privacy.
Daarom verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden.
8.2 Car Barber verwerkt persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers in overeenstemming met de privacyverklaring (privacy statement) die op onze website is gepubliceerd.

Artikel 9 – Slotbepaling
9.1. Car Barber is gerechtigd om een ieder zonder opgaaf van reden te weigeren.
9.2. Car Barber is een in Nederland geregistreerd bedrijf.
Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.
9.3. Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden, indien de hiervoor vermelde klachten- en geschillenregelingen het geschil niet hebben kunnen beslechten, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij de koper ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 74055186 bij de Kamer van Koophandel.

Opgemaakt/aangepast 29-11-2021 te Geleen

Make an appointment?

By filling in your details below you can easily make an appointment with us. Leave your email and phone number and we will call you asap to make an appointment.